විමර්ශන

test2

නැවතුම්කරුවන්

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප විසින් සපයනු ලබන විවිධ සම්මත හා සම්මත නොවන මානයන් සහ හැඩතලවල නැවතුම්, තොප්පි සහ වසා දැමීම්.

ඇසුරුම්කරණය

මුද්‍රිත හා මුද්‍රණය නොකළ ඇසුරුම්, කාඩ්බෝඩ් සහ ප්ලාස්ටික්, ප්ලාස්ටික්, ලැමිෙන්ටඩ් සහ මුද්දර. අපගේ යොමු බලන්න.

යන්ත්‍ර

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අප විසින් සපයා ඇති ඇසුරුම්, පිරවීම, මාත්‍රා යන්ත්‍ර, නල පිරවුම් යන්ත්‍ර, සවි කිරීමේ යන්ත්‍ර, ලේබල් සහ තවත් බොහෝ දේ