1. Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa blaga pri družbi Packaging.si, Cankarjev drevored 46, 6310 Izola (v nadaljevanju: prodajalec) ter pravice in obveznosti prodajalca in kupcev blaga (v nadaljevanju: kupec).

SPP veljajo za vse pogodbe o prodaji blaga, sklenjene med prodajalcem in kupcem, ne glede na to, ali je ta pogodba sklenjena v pisni ali ustni obliki ali s konkludentnim dejanjem, ter za vsa dejanja v procesu sklepanja te pogodbe (naročila kupca, ponudba prodajalca itd.).

SPP so objavljeni na spletni strani prodajalca https://packaging.si/, so dostopni v prostorih prodajalca in vključeni v prvo ponudbo, ki jo prodajalec pošlje kupcu. Ko kupec prejme prvo ponudbo se šteje, da je s temi SPP seznanjen, s plačilom avansa pa potrjuje, da SPP sprejema kot obvezujoče.

2. Naročanje in sklenitev pogodbe

Naročilnica oziroma druga oblika naročila se šteje za poizvedbo oziroma povpraševanje kupca, ki prodajalca ne zavezuje. Na podlagi naročila prodajalec pripravi ponudbo, ki jo posreduje kupcu.

Ponudba prodajalca zavezuje za čas, ki je naveden v njej ali v predračunu, ki se šteje za ponudbo. Ponudba je informativna in upošteva pogoje, veljavne na dan priprave izračuna ter ni zavezujoča. V primeru, da prodajalec prejme sprejem ponudbe po tem roku, šteje ta kupčeva izjava za novo povpraševanje.

Če kupec ponudbo sprejme, to izkaže s plačilom avansa skladno z navodili iz predračuna ali iz točke 3. teh SPP. V trenutku, ko je plačan avans viden na transakcijskem računu prodajalca, je pogodba sklenjena. Dobavni roki začnejo teči z naslednjim delovnim dnem po sklenjeni pogodbi. V primeru, da prodajalec plačilo prejme po izteku veljavnosti ponudbe, se plačilo šteje kot avans za novo (oziroma naslednje) naročilo kupca in ne ustvari pogodbenega razmerja med strankama.

V primeru, da je kupec s plačilom katerekoli svoje obveznosti v zamudi ali če se poraja dvom v plačilno sposobnost kupca, sme prodajalec zadržati dobavo blaga, dokler kupec ne plača vseh svojih zapadlih obveznosti v celoti, vključno z zamudnimi obrestmi, oziroma dokler kupec ne da ustreznega zavarovanja za svoje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova kupnine, obresti in stroškov.

Vse priloge k predračunu – ponudbi (npr. skice, tehnične risbe, fotografije, itd.) so za prodajalca zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno v predračunu – ponudbi. Če prodajalec posreduje v nespremenjeni obliki priloge (npr. skice, tehnične risbe, fotografije itd.), ki jih je za določeno blago dobil od proizvajalca ali dobavitelja, potem prodajalec za morebitne napake v teh prilogah ali za razlike med prilogami in blagom ne odgovarja. Prodajalec za točnost skic jamči samo, če jih je izdelal sam, oziroma če je tako jamstvo izrecno navedeno v predračunu – ponudbi. Vse skice, tehnične risbe, fotografije itd. so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine bodisi proizvajalca, bodisi dobavitelja, bodisi prodajalca in jih kupec ne sme razmnoževati, uporabljati (razen pri odločitvi o nakupu) ali dajati na razpolago tretjim osebam, ter jih je dolžan varovati kot poslovno skrivnost, kolikor ne gre za material, ki bi bil javno brezplačno dostopen vsakomur (npr. izpis spletne strani, kopija strani iz reklamnega kataloga).

V primeru, da ima kupec posebne zahteve glede kvalitete produktov oziroma naroča količine, ki so večje od običajnih, mora kupec pred naročilom pridobiti ustrezno ponudbo prodajalca.

3. Plačilni pogoji in način plačila

Plačilni pogoji so določeni v vsakokratni ponudbi. Če niso, veljajo naslednji plačilni pogoji:

  1. za nabave blaga v vrednosti do 10.000,00 EUR (brez DDV) je dolžan kupec plačati 100 % avans;
  2. za nabave blaga v vrednosti 10.001,00 EUR ali višji (brez DDV) je dolžan kupec plačati 30 % avans, razliko kupnine v višini 70 % pa je dolžan plačati v roku treh (3) delovnih dni od tedaj, ko ga prodajalec obvesti, da je blago pripravljeno za odpremo z lokacije izvora. V primeru zamude tega roka, je kupec dolžan prodajalcu plačati morebitno ležarino in/ali ostale stroške, povezane s hranjenjem blaga, ki nastanejo do trenutka plačila kupnine.

Uvozne dajatve, stroški transporta do dogovorjenega kraja in DDV so vključeni v končno ceno, razen če ti SPP določijo drugače.

Če je med kupcem in prodajalcem več istovrstnih obveznosti, pa tisto, kar kupec plača, ne zadostuje za pokritje vseh zapadlih obveznosti, lahko prodajalec s prejetim plačilom najprej pokrije morebitne starejše kupčeve obveznosti do prodajalca, od najstarejše dalje. Pri tem najprej poplača stroške opominjanja in druge stroške, nato natečene obresti in šele nato glavnico. S takšnim načinom poplačila se kupec izrecno strinja in njegova morebitna drugačna specifikacija plačil na vrstni red poplačil ne vpliva.

V primeru pritožb oziroma reklamacij kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če jih prodajalec prizna ali če so ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo.

Vse terjatve, ki jih ima prodajalec do kupca, so prenosljive, torej jih prodajalec sme prenesti na tretje z ustreznim pravnim poslom (npr. cesijo).

4. Tečajne razlike in carinska stopnja v korist ali v breme kupca

V primeru transakcij, ki niso zaračunane v EUR, bodo vse tečajne razlike v korist ali v breme kupca.

V vseh primerih bo kupec kril vsa povišanja stroškov prevoza, carinskih dajatev, davkov in drugih javnih dajatev, ki zapadejo v plačilo po sklenitvi pogodbe. Kupec vnaprej sprejme vsa povečanja cen, do katerih pride v okviru delnih dobav ali zaradi višjih transportnih stroškov ali dodatnih stroškov, ali zaradi naknadnega povišanja carinske stopnje v primerjavi s carinsko stopnjo, ki jo prodajalec predvidi v predračunu.

Vsa povišanja končne cene v primerjavi s ponudbo se prodajalec zaveže specificirati, kupec pa je plačilo razlike dolžan izvesti pred prevzemom blaga.

5. Dobava oziroma prevzem blaga

Rok dobave je okvirni in zanj prodajalec ne jamči. V primeru, če pride do zamude dobave zaradi razlogov, na katere prodajalec ne more vplivati (vojna, stavka, elementarne nesreče, motnje v transportu, zamude prodajalčevega dobavitelja, virus, embargo uvoza, prepoved prodaje določenih izdelkov in drugi vzroki), se dobavni rok podaljša, in sicer za toliko časa, kolikor traja vzrok za zamudo. Prodajalec kupcu sporoči nov predvideni rok dobave. Prodajalec sme izvesti tudi delne dobave.

Blago se šteje za dobavljeno, ko je na naslovu, ki je naveden v pogodbi in je pripravljeno za raztovarjanje.

Kupec je dolžan prodajalca nemudoma pisno (e-mail, sms) in s telefonskim klicem (kumulativno) obvestiti o vsaki spremembi, ki je pomembna za izvedbo dobave blaga oziroma za izpolnitev prodajne pogodbe. Kot take se štejejo zlasti sprememba imena oziroma firme, bivališča oziroma sedeža, transakcijskega računa, davčnih podatkov, uvedba in začetek postopka zaradi insolventnosti, postopka likvidacije, oziroma spremembe likvidnostnega ali insolventnega stanja, ki bi lahko pomenile tveganje za izpolnitev kupčevih obveznosti do prodajalca. V primeru, da kupec te svoje obveznosti ne izpolni, sme prodajalec odstopiti od pogodbe.

Po sklenitvi pogodbe kupec ne more spremeniti dogovorjenega kraja dobave, razen če prodajalec s spremembo izrecno soglaša. V tem primeru lahko prodajalec kupcu obračuna morebitne dodatne stroške, ki nastanejo zaradi naknadne spremembe namembnega kraja.

6. Zavrnitev sprejema na strani kupca

Če kupec blaga ne prevzame, preide v zamudo in tedaj nanj preide vsa nevarnost povezana z blagom.

Kupec je dolžan sprejeti blago in ga raztovoriti brez odlašanja ter na ustrezen način. Prodajalca je dolžan pravočasno obvestiti o vseh okoliščinah, ki bi lahko otežile dostavo, na primer otežen dostop ipd. V kolikor kupec blaga ne prevzame v skladu z dogovorom (neizpolnitev sprejema), ni upravičen do povračila kupnine. V kolikor kupec blaga ne prevzame in ga je zato prodajalec primoran hraniti namesto kupca, je upravičen zaračunavati stroške hrambe.

7. Lastnosti blaga in uveljavljanje napak

Prodajalec ne prevzema v nobenem primeru odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi zamude blaga ali napak. Odgovornost za napake na blagu je izključena, razen za napake, ki so prodajalcu ob dobavi znane in jih kupcu ne sporoči. Ne priznajo se tudi drugi morebitni odškodninski zahtevki ali jamčevalni zahtevki. V primeru obstoja napak kupec o tem v roku enega (1) delovnega dne obvesti prodajalca, ki reklamacijo posreduje naprej dobavitelju, ki napako odpravi, če jo prizna. Prodajalec pri tem ni odgovoren niti za neposredno niti za posredno škodo in zoper njega zahtevka ni mogoče uveljaviti.

Šteje se, da je naročeno blago kvalitete, ki izhaja iz morebitnih kataloških podatkov proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

Prodajalec ne odgovarja za napake oziroma poškodbe na blagu, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe, nepooblaščene ali nestrokovne montaže, ali zaradi poseganja v izdelek, ali zaradi nestrokovnega zagona ali pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom, ali zaradi kršitve garancijskih pogojev proizvajalca s strani kupca.

Prodajalec ne prevzema nobenih jamstev ali odgovornosti zaradi morebitne škode iz naslova izpada dohodka, povzročene zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje, ki bi izhajala iz uporabe prodanega blaga, kakor tudi ne za morebitno poškodbo, ki bi nastala pri delu s prodanimi produkti.

Prodajalec kupcu ne nudi garancije za prodane izdelke, temveč je kupec dolžan le te uveljavljati neposredno proti proizvajalcu. Prodajalec se zaveže, da bo skladno z načelom dobrega gospodarja kupcu asistiral pri komunikaciji s proizvajalcem in pri uveljavljanju stvarnih ali drugih napak neposredno pri proizvajalcu oz. dobavitelju.

8. Ustrezna uporaba dobavljenega blaga

Kupec jamči, da bo ravnal v skladu s predpisi glede varnosti in varovanja okolja. Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz delovanja dobavljenega produkta ali morebitno poškodbo, ki bi jo utrpel uporabnik proizvoda, ne glede na to, ali je proizvod uporabljal pravilno ali nepravilno.

9. Pridržek lastninske pravice

Blago postane kupčeva last šele tedaj, ko prodajalec prejme celotno kupnino in povrnitev vseh stroškov, ki so mu nastali zaradi razlogov na strani kupca oziroma stroškov, povečanje katerih je nevarnost kupca, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas zamude ter sodnih stroškov.

V primeru, ko bodo imele tretje osebe dostop do blaga, za katerega velja pridržek lastninske pravice, zlasti v primeru rubeža, je kupec dolžan te tretje osebe opozoriti na prodajalčevo lastninsko pravico na ustrezen način in prodajalca o tem nemudoma obvestiti.

10. Odstop od pogodbe

Odpoved pogodbe s strani kupca po plačilu avansa je mogoča samo ob plačilu odstopnine. V tem primeru znesek avansa predstavlja odstopnino. Kupec je dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so mu nastali s pravnim poslom zaradi odstopa (naročanje blaga pri dobavitelju, pakiranje, pošiljanje itd.), in sicer v roku 8 dni od prejema poziva prodajalca, sicer šteje, da je v zamudi. Odpoved pogodbe se prodajalcu sporoči pisno, s priporočeno pošto naslovljeno na naslov Cankarjev drevored 46, 6310 Izola.

Kupec, ki odstopi od pogodbe in prodajalcu zaradi tega pusti odstopnino, ne more več zahtevati izpolnitve pogodbe.

Kupec lahko odstopi od pogodbe do trenutka, ko je blago naloženo na prevoznem sredstvu v kraju odpreme, torej ko je pripravljeno, da zapusti skladišče proizvajalca. Po tem trenutku kupec od pogodbe ne more več odstopiti.

V primeru, da nastopi razlog za neizpolnitev pogodbe na strani prodajalca, je prodajalec dolžan vrniti kupcu vso že prejeto kupnino, ki ni obrestovana. Kupec nima iz naslova odstopa od pogodbe s strani prodajalca do njega nobenih drugih odškodninskih ali kakršnihkoli drugih zahtevkov. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe do trenutka, ko je blago pripravljeno za raztovor v namembnem kraju.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, pri svojih izvajalcih in dobaviteljih oziroma bistvenih sprememb zakonodaje, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe skladno s temi SPP, a pred dobavo blaga kupcu, sme prodajalec enostransko spremeniti prodajne pogoje oziroma odstopiti od pogodbe.

11. Pooblaščene osebe in komunikacija med strankami

Če je kupec pravna oseba ali samostojni podjetnik, mora vsa pravna dejanja izvajati njegov zakoniti zastopnik. Če to stori drug zaposleni, se šteje, da ima za to pooblastilo in kupec ne more uveljavljati ugovora, da pravno dejanje ni bilo izvedeno v njegovem imenu in za njegov račun. Če bi se kasneje izkazalo, da zaposleni ali druga oseba, ni nastopala v imenu in za račun kupca, potem je ta oseba dolžna plačati račun in povrniti vse stroške, kot da bi bila sama kupec.

12. Varstvo osebnih podatkov

Kupec s sprejemom teh SPP daje svoje soglasje za samodejno shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi kupoprodajne pogodbe in v okviru sklenjene pogodbe.

Kupec dovoljuje, da se posredovani podatki obdelujejo in dajejo na razpolago uradnim organom, kadar je to potrebno za izpolnitev obveznosti, prevzetih s pogodbo.

Kupec se zavezuje, da bo prodajalca obvestil o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki so potrebni za nemoteno izpolnitev pogodbe. V kolikor zaradi nepravočasne sporočitve podatkov nastanejo stroški ali prodajalcu nastane druga škoda, jo je kupec dolžan povrniti.

13. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki izhajajo iz pravnih razmerji, na katera se nanašajo ti SPP, je krajevno pristojno sodišče po sedežu prodajalca. Uporablja se pravo Republike Slovenije.

14. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev poslovanja

S potrditvijo ponudbe in plačilom avansa po predračunu kupec v celoti sprejme te SPP in soglaša, da se uporabljajo za pravno razmerje med njim in prodajalcem.

Te SPP je mogoče za posamezno prodajno pogodbo deloma ali v celoti izključiti ali spremeniti samo s pisno pogodbo med prodajalcem ali kupcem, sklenjeno pred sklenitvijo pogodbe. Če je kupec pravna oseba ali podjetnik, ki ima svoje pogoje poslovanja, so za vsa pravna razmerja med kupcem in prodajalcem v veljavi predmetni SPP. Drugačne splošne pogoje poslovanja prodajalca zavezujejo le v primeru, da jih izrecno pisno potrdi pred sklenitvijo pogodbe.

Za vprašanja, ki niso urejena v teh SPP, se uporablja pravo Republike Slovenije. Ti SPP veljajo od 26.10.2020 dalje.

Splošni pogoji poslovanja v PDF datoteki